NotReadableException {#10775
 #message: "Image source not readable"
 #code: 0
 #file: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/AbstractDecoder.php"
 #line: 346
 trace: {
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/AbstractDecoder.php:346 {  default:    throw new NotReadableException("Image source not readable");}
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/AbstractDriver.php:66 {{  return $this->decoder->init($data);}
   arguments: {
    $data: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/uploads/2021/11/z29285715132893cdc5d99383d6a3f173b1f5c2b662157.jpg"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageManager.php:54 {{  return $this->createDriver()->init($data);}
   arguments: {
    $data: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/uploads/2021/11/z29285715132893cdc5d99383d6a3f173b1f5c2b662157.jpg"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageManagerStatic.php:58 {{  return self::getManager()->make($data);}
   arguments: {
    $data: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/uploads/2021/11/z29285715132893cdc5d99383d6a3f173b1f5c2b662157.jpg"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/helpers/functions.php:175 {}\r$image = Image::make($srcPath);\r$image->fit($maxWidth, $maxHeight, static function ($constraint) {\r
   arguments: {
    $data: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/uploads/2021/11/z29285715132893cdc5d99383d6a3f173b1f5c2b662157.jpg"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/helpers/functions.php:486 {if (!file_exists($filepath)) {\r  resizeImage($attachment_realpath, $filepath, $width, $height, $extension);\r  // Bổ sung vào metadata để sau này khi user xóa ảnh thì xóa luôn cả ảnh resize\r
   arguments: {
    $srcPath: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/uploads/2021/11/z29285715132893cdc5d99383d6a3f173b1f5c2b662157.jpg"
    $destinationPath: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/uploads/z29285715132893cdc5d99383d6a3f173b1f5c2b662157-1200x628.jpg"
    $maxWidth: 1200
    $maxHeight: 628
    $type: "jpg"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/helpers/template_tags.php:52 {  \r  return getImageUrlById($imageId, $width, $height);\r} catch (\Exception $ex) {\r
   arguments: {
    $attachment_id: 1137
    $width: 1200
    $height: 628
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/app/Settings/ThemeSettings.php:131 {  }\r  $image = getPostThumbnailUrl($obj->ID, 1200, 628);\r} else {\r
   arguments: {
    $postId: 1127
    $width: 1200
    $height: 628
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php:292 {} elseif ( $the_['accepted_args'] >= $num_args ) {\t$value = call_user_func_array( $the_['function'], $args );} else {
   arguments: {
    ""
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php:316 {$this->doing_action = true;$this->apply_filters( '', $args );arguments: {
    $value: null
    $args: array:1 [ …1]
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/plugin.php:484 {
   › 
   › $wp_filter[ $tag ]->do_action( $arg );arguments: {
    $args: array:1 [ …1]
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/general-template.php:3009 {\t */\tdo_action( 'wp_head' );}
   arguments: {
    $tag: "wp_head"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/header.php:7 {\t<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">\r  <?php wp_head() ?>\r</head>\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template.php:730 {if ( $require_once ) {\trequire_once $_template_file;} else {
   arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/header.php"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template.php:676 {if ( $load && '' !== $located ) {\tload_template( $located, $require_once, $args );}
   arguments: {
    $_template_file: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/header.php"
    $require_once: true
    $args: []
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/general-template.php:48 {
   › 
   › if ( ! locate_template( $templates, true, true, $args ) ) {\treturn false;
   arguments: {
    $template_names: array:1 [ …1]
    $load: true
    $require_once: true
    $args: []
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/single-product.php:1 {
   › 
   › <?php get_header(); the_post() ?>\r<?php\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template-loader.php:106 {if ( $template ) {\tinclude $template;} elseif ( current_user_can( 'switch_themes' ) ) {
   arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/single-product.php"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-blog-header.php:19 {// Load the theme template.require_once ABSPATH . WPINC . '/template-loader.php';arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template-loader.php"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/index.php:17 {/** Loads the WordPress Environment and Template */require __DIR__ . '/wp-blog-header.php';arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-blog-header.php"
   }
  }
 }
}

Giường ngủ tân cổ điển

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Mô tả:

Gỗ Việt Nhật là địa chỉ bán đồ nội thất gỗ cực uy tín mà bạn không thể bỏ qua. Đến đây, bạn sẽ tìm thấy cho mình những món đồ nội thất gỗ hợp nhu cầu. Với đa dạng các sản phẩm nội thất từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, nhà hàng,…Không […]

Chia sẻ:

Sản phẩm khác

S

0905700007

Contact Me on Zalo